С Ъ О Б Щ Е Н И Е

5gt

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КВАРЦЛАЙН ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“